2011 was een mooi jaar voor het MKW Platform. Mooi omdat de uiteenlopende activiteiten en initiatieven die werden ontplooid tot resultaten hebben geleid en de onderlinge samenhang en betrokkenheid van MKW’ers hebben bevorderd.

In het voorliggende jaarverslag leest u in hoofdlijnen terug wat er zoal is gerealiseerd. Mooie voorbeelden zijn de goed bezochte MKW directeurendagen, de deelname aan het Rondetafelgesprek over Herziening Woningwet in de Tweede Kamer en het werkbezoek aan Brussel.

Financiële verantwoording, evenementen en publicatie
In dit jaarverslag treft u naast de financiële verantwoording over 2011 ook een verslag op hoofdlijnen van hetgeen het MKW in 2011 heeft ondernomen en georganiseerd voor haar leden. Van MKW-directeurendagen tot de Kijk bij elkaar!dag van 28 september en van excursie naar Noord Holland tot Brussel en niet te vergeten de uitgave van de themapublicatie 2011 De MKW corporatie als netwerker; initiator van samenwerking.