2022

MKW Quickscan Toekomstbestendigheid

Een hulpmiddel in het gesprek

De MKW Quickscan Toekomstbestendigheid is een handvat voor kleine(re) corporaties, die met zichzelf en hun omgeving het gesprek willen aangaan over hun maatschappelijke betekenis en toekomstbestendigheid. Voor dit gesprek ben je als corporatie nooit te klein, en overigens ook nooit te groot.
De Quickscan is ontstaan vanuit de behoefte van diverse leden, die aangeven te worstelen met vragen over hun toekomstbestendigheid. Het MKW Platform kenmerkt zich door een pragmatische organisatie, waarbij bestuur en leden nauw samenwerken op tal van relevante vraagstukken. Daarbij zoeken we graag concrete invalshoeken. Groot denken, klein doen. Dat is hoe we zijn.
Lees verder…

2022

Handleiding implementatie referentie grootboekschema (RGS)

Op weg naar eenvoudige verantwoording.

Aedes, het ministerie van BZK, de Aw en het WSW tekenden op 5 december 2017 het Convenant Verbeteren Informatievoorziening Woningcorporatiesector. Het convenant bevat afspraken om de kwaliteit van de verantwoordings- en prognose-informatie (dVi en dPi) te verbeteren en de uitwisseling van deze informatie efficiënter te laten verlopen. In het convenant is opgenomen dat Standard Business Reporting (SBR) de standaard wordt voor zowel het jaarverslag als dVi en dPi.
SBR is een (inter)nationale standaard voor de uitwisseling van bedrijfsmatige rapportages, die de Nederlandse overheid gebruikt. Met SBR worden de gegevens in de administratie van corporaties op een standaard manier aangeleverd, op basis van een eenduidige
begripsbepaling (taxonomie). Dit maakt uitwisseling van die gegevens eenvoudiger. Het referentiegrootboekschema (RGS) is de basisstructuur voor de aanlevering volgens SBR.
Lees verder …

[gview file=”https://mkw-platform.nl/wp-content/uploads/Implementatiehandleiding-RGS-MKW-Platform-2022.pdf”]

2020

Essay Samenwerking: corporaties raken verstrikt in organisatienetwerken

“Dit essay doet verslag van de reis die wij, vijf corporatiebestuurders en twee ondersteuners, in 2019 maakten door Nederland. We gingen op zoek naar 15 innovatieve en vooral effectieve voorbeelden van samenwerking tussen organisaties. Niet alleen tussen corporaties onderling, maar juist ook met maatschappelijke partners, omdat wonen over veel meer gaat dat alleen het bieden van een betaalbaar huis. We zien en ervaren in de praktijk een stijgend aantal huurders met diverse problemen. Dat vraagt om samenwerking over de grenzen van organisaties heen. We bundelden onze voornaamste inzichten in vijf reiservaringen.
Met dit essay willen we de ontdekkingen én inzichten die we (op)deden tijdens onze reis delen. Om daarmee directeur-bestuurders van corporaties en andere middenveldorganisaties en hun interne toezichthouders inzicht te bieden. Inzicht in wat naar ons idee bijdraagt aan effectieve samenwerking tussen organisaties.” 
Lees verder…

2016

Kracht van Klein: vriendelijk en stap voor stap ‘ontregelen’

“In een tijdsgewricht waarin de overheid vanuit regels stuurt, vinden wij onderling juist het antwoord in lossere structuren. Tijdelijke allianties. Netwerk-verbanden. Waarbij regels niet bepalend zijn, maar de intentie en de uitkomst. Waarbij eigen belang niet de boventoon voert, maar gedeeld belang en onderlinge samenwerking. Zodat we elkaar niet in de weg zitten, maar helpen. We niet alles zelf hoeven uit te vinden, maar juist leren en profiteren door te delen.”
Zie hier in het kort de hoofdvisie van de Kracht van Klein. In de Kracht van Klein beschrijft het MKW Platform haar koers en rol voor de komende drie tot vijf jaar.
Lees verder…

2012

Wij zijn trots, dertig verhalen over werk dat ertoe doet

In dit online magazine leest u in korte beschouwingen over de trots van collega’s van MKW-corporaties in het land: over de slimme scheiding van zorg en wonen; over een multifunctioneel centrum in een klein dorp; duurzame en energie neutrale woningen; een hospice dat draait op vrijwilligers; een ‘huiskamer’ voor buurtbewoners; een Kulturhus. Lees verder…

2011

Vijf voorbeelden van succesvolle samenwerking in de regio

Lees over vijf succesvolle samenwerkingsverbanden in de themapublicatie 2011 ‘MKW-corporatie als netwerker; initiator van samenwerking’. Deze publicatie is beschikbaar als brochure en online magazine.

In het online magazine treft u video interviews waarin vijf collega’s vertellen over hun succesvolle samenwerkingsverbanden én de horden die zij genomen hebben.
Lees verder…

2010

Tien jaar MKW: terugblikken en vooruitkijken

Niet digitaal beschikbaar.

2009

Herstructurering: van plan tot nieuwbouw

Niet digitaal beschikbaar.

2008

Multifunctionele centra als bindmiddel

Niet digitaal beschikbaar.

2007

De toekomst van de midden- en kleine woningcorporaties

Niet digitaal beschikbaar.