Sinds 2011 staat het thema Samenwerking op de agenda van het MKW Platform. Samenwerking van corporaties daar waar het gaat over de back office, de bedrijfsvoering. En samenwerking die de maatschappelijke opgave betreft.

Deze pagina bundelt alle initiatieven en kennis die daarover werd ontsloten. 

2022

Verkenning 2

Op zoek naar de bedoeling

In aanpak en vraagstelling bouwt de tweede verkenning voort op de bevindingen uit 2019. We concludeerden toen dat een organisatienetwerk een passende, moeilijke maar uitdagende samenwerkingsvorm is gericht op het oplossen van complexe, taaie maatschappelijke opgaven of wel wicked problems. Deze tweede Verkenning hebben we ons gericht op de gezamenlijke leervraag welke nieuwe en frisse perspectieven er zijn voor de rol van woningcorporaties bij (de samenwerking aan) complexe maatschappelijke vraagstukken.

Elk van de bijeenkomsten richtte zich op een bepaald complex maatschappelijk vraagstuk, aangedragen door één van de verkenners:

  1. Leefbaarheid
  2. Wonen en zorg
  3. Armoedebestrijding
  4. Gezondheid

Bij elke bijeenkomst stelden we onszelf de vragen: als je vanuit de bedoeling van je organisatie kijkt, van welke complexe maatschappelijke vraagstukken ben je dan? Welke rol pak je? Hoe doe je dat?

2020

Essay

Corporaties raken verstrikt in organisatienetwerken

Een essay over leerervaringen van een reis door het land

“Dit essay doet verslag van de reis die wij, vijf corporatiebestuurders en twee ondersteuners, in 2019 maakten door Nederland. We gingen op zoek naar 15 innovatieve en vooral effectieve voorbeelden van samenwerking tussen organisaties. Niet alleen tussen corporaties onderling, maar juist ook met maatschappelijke partners, omdat wonen over veel meer gaat dat alleen het bieden van een betaalbaar huis. We zien en ervaren in de praktijk een stijgend aantal huurders met diverse problemen. Dat vraagt om samenwerking over de grenzen van organisaties heen. We bundelden onze voornaamste inzichten in vijf reiservaringen.

Met dit essay willen we de ontdekkingen én inzichten die we (op)deden tijdens onze reis delen. Om daarmee directeur-bestuurders van corporaties en andere middenveldorganisaties en hun interne toezichthouders inzicht te bieden. Inzicht in wat naar ons idee bijdraagt aan effectieve samenwerking tussen organisaties.”

2019

Verkenning 1

Verkenning naar eigentijdse samenwerkingsvormen

Welke vorm van samenwerking biedt welke meerwaarde?

Om een antwoord te vinden op hun vragen over eigentijdse samenwerkingsvormen, besloten vijf directeur-bestuurders van MKW corporaties om samen een Verkenning aan te gaan. Ieder met hun eigen vraagstelling. Het was geen zoektocht naar een samenwerking tussen de deelnemers onderling.

Nieuwe tijden in de corporatiesector vragen om nieuwe samenwerkingsvormen. Fusie, franchise, netwerk, keten. De vraag is op welke gronden welke vorm van samenwerking welke meerwaarde biedt. En ongeacht welke vorm van samenwerking, moet die meerwaarde natuurlijk vooral gevonden worden in meerwaarde voor de ‘klant’.

Voor samenwerking tussen corporaties is de fusie de meest gekozen vorm. Andere samenwerkingsvormen zijn er wel maar krijgen nauwelijks aandacht. Sociale netwerken zijn de meest gekozen samenwerkingsvariant tussen maatschappelijke organisaties in wijken en buurten. De effectiviteit van deze samenwerkingsverbanden is onderwerp van veel discussie. Lees verder.

2017

Themabijeenkomsten

Professionalisering van samenwerking

In mei 2017 vond een MKW themabijeenkomst plaats over professionalisering door samenwerking. Samenwerking met collega corporaties is geen doel maar een middel dat meerwaarde dient te bieden aan de huurder. De vraag is echter: op welke gronden biedt welke vorm van samenwerking welke meerwaarde?

Samenwerking vanuit de bedoeling

Op welke vraag is samenwerking het antwoord

2016

Werkbezoeken

Zelfstandig ondernemen binnen de franchiseformule

‘Franchising als reddingsboei voor kleinere corporaties die gezien hun schaalgrootte moeten opschalen, maar tevens hun autonomie willen behouden.’

Nader onderzoek moest aantonen of deze gedachtegang juist is. Op initiatief van een aantal MKW leden werd daarom nagegaan of de franchise constructie mogelijkheden bood voor middelgrote en kleine corporaties, met instandhouding van de lokale autonomie van corporaties.

2013

Filmpjes

MKW-corporatie als initiator van samenwerking

Bij kleine –of middelgrote corporaties wordt het werk steeds ingewikkelder. Bijvoorbeeld door juridische en administratieve regels rondom scheiding van ‘commerciële activiteiten’ en sociale woningbouw.

In vijf films laten collega’s uit het hele land zien waarom zij de samenwerking zochten.

2011

Voorbeelden

Voorbeelden van succesvolle samenwerking

Lees over vijf succesvolle regionale samenwerkingsverbanden in de themapublicatie ‘MKW-corporatie als netwerker; initiator van samenwerking.