Ieder corporatie moet jaarlijks een forse inspanning leveren om de jaarcijfers in de juiste vorm te kunnen verantwoorden. Als fineuten kost dat best veel tijd en energie. Wie wil nou niet dat de cijfers van de jaarrekening, dVi en dPi met één “druk op de knop” uit het systeem komt rollen? Vanuit het MKW Platform willen we kijken hoe we hier met een aantal corporaties een stap voorwaarts kunnen zetten met een RGS (Referentie Grootboek Schema). Hierbij een korte tussenstand hoe we ervoor staan:

Wat vooraf ging

Op verzoek van het MKW Platform zijn medewerkers vanuit MKW corporaties Woonstichting Groninger Huis, Patrimonium Urk, Wold en Waard, Wonen Noord West Friesland, Woonborg, Bouwvereniging Harlingen en Beter Wonen IJsselmuiden samen aan de slag gegaan met het ReferentieGrootboekSchema (RGS). Het doel is om praktisch invulling te geven aan de verplichtingen tot externe verantwoording, bezien vanuit de financiële hoek. Wat we op deze manier gezamenlijk willen bereiken is:

 • Ontdekken van de stappen en logische volgorde bij het toepassen van RGS door MKW corporaties. Praktisch handen en voeten geven én met elkaar oplossingen bedenken.
 • Komen tot een vertaling vanuit ons  saldibalans via RGS naar de jaarrekening. Op de MKW manier: eenvoudig en concreet. Met het maken van min mogelijk vertaalslagen in de aan te leveren cijfers.

Na eerdere afstemmingen, een werksessie op locatie en vervolg overleggen zijn we op zoek gegaan naar een tool om te komen tot een verantwoordingsrapportage die kan dienen voor een XBRL-aanlevering van de jaarrekening aan de Kamer van Koophandel. Inmiddels hebben we vervolgstappen gezet om te komen tot onze stip op de horizon.

Na inventarisaties van mogelijke oplossingen die voor de MKW-achterban kan dienen als werkbare rapportagetool zijn we uitgekomen en in gesprek gegaan met SKARP. SKARP is inmiddels onderdeel van ZIG. Een bekende partij in onze sector als het gaat om het verzorgen van dashboards/rapportages. 

Zie ook eerdere berichtgeving en onderstaande tussenstand van februari 2023.

 

[gview file=”https://mkw-platform.nl/wp-content/uploads/ReferentieGrootboekschema-in-drie-stappen-feb-2023.pdf”]

Voortgang MKW-RGS project

In de afgelopen maanden zijn wij druk geweest om te komen tot een soort jaarrekening template
voor MKW-corporaties. Deze template bevat een standaard indeling van de jaarrekening,
grondslagen en toelichtingen.

In een aantal sessies komen we tot een redelijk uitgekristalliseerd geheel waarmee ZIG verder kan
voor de uitwerking in hun toepassing. Hun toepassing richt zich op een uitbreiding van hun
bestaande tool (portal) om te komen tot een dVi . Om tot een daadwerkelijk uitrol te komen is besloten om het geheel eerst in een pilotfase nader te verkennen met ZIG. Aspecten die er bijvoorbeeld bij komen kijken zijn o.a.:

 • Is het mogelijk, en zo ja, hoe, om een (pdf) bijlage toe te voegen aan het XBRL-bestand,
  waarin je als corporatie je jaarverslag (het geheel van bestuursverslag, RvC-verslag en
  volkshuisvestingsverslag) kunt opnemen.
 • Welke rol speelt de accountant in dit proces voor wat betreft de aanlevering van de
  controleverklaring, binnen het XBRL-bestand.
 • Tegen welke praktische zaken lopen we (ongetwijfeld) nog aan in het proces van aanlevering
  cijfers om te komen tot een jaarrekening.
 • Welke additionele gegevens moeten nog worden opgevoerd om te komen tot een complete
  rapportage.

We hebben daarom afgesproken om dit eerst in een pilot omgeving te onderzoeken en te ontdekken.
Hiervoor heeft Patrimonium Urk aangeboden het voortouw te nemen en te investeren in tijd en inzet om de pilot samen met ZIG te doorlopen.

Planning:

 • Tot het einde van het jaar weken we samen met ZIG om duidelijk te krijgen welke informatie op welke wijze en vorm aangeleverd moet worden en ZIG werkt aan de technische uitvoerbaarheid op basis van de daarvoor geldende taxonomie.
 • Eind januari 2024 zullen we met ZIG kijken of hetgeen technisch is uitgewerkt in de praktijk werkbaar is en welke vraagpunten er boven komen drijven.
 • In de maanden februari en maart hebben we de tijd om dit te optimaliseren en de afstemming met KvK en accountant in te vullen. 

Ons doel is dat we eind maart 2024 de jaarrekening daadwerkelijk als XBRL-bestand aanleveren aan de KvK. Vervolgens kunnen de jaarrekeninggegevens worden “ingelezen” gebruikt voor het vullen van de dVi, waarmee we een voordeel kunnen behalen. 

Namens de werkgroep MKW-RGS,

Met vriendelijke groet,
Carolien Doornbos, manager bedrijfsvoering Groninger Huis
Johan Oosterhoff, bestuurder Patrimonium Urk