Beste leden, wij wensen jullie allen en diegenen die jullie lief zijn een mooi, liefdevol en in alle opzichten duurzaam 2019 toe!

Hieronder treffen jullie een korte terugblik aan op het afgelopen jaar. En we werpen een blik vooruit op de plannen en data voor het nieuwe jaar.

Mede namens het bestuur en haar secretaris; gráág tot ziens in het nieuwe jaar!

Hans Vedder, Johan Oosterhoff, Vincent van Luit, Wiepke van Erp Taalman Kip, Hendrik Hoogenkamp, Fons Köster, Bram Lipsch, Lilian van Zandbrink en
Corry Keulen – voorzitter MKW Platform

Terugblik 2018

We kijken terug op een beweeglijk jaar voor het MKW Platform. Er wisselden 11 directeur-bestuurders van baan, maar de corporaties bleven lid. We namen afscheid van 4 leden en we mochten maar liefst 8 nieuwe leden tevens corporaties begroeten. Momenteel tellen we 93 leden.
We zijn dan ook ook trots dat De kracht van klein ook qua kwantiteit zichtbaar blijft, ondanks de fusies van een aantal collega-corporaties.

Belangenbehartiging

We hadden onze handen vol aan belangenbehartiging. Dat gold in 2017, dat gold ook weer het afgelopen jaar. Vele uren gingen er zitten in het vanuit Aedes meedenken met en meesturen op diverse dossiers. Constructief maar altijd vanuit onze eigen specifieke kenmerken en wensen.

En dat konden en kunnen we ook vaak samen doen met één van jullie. Het is een goede gewoonte om naast een bestuurslid één of meerdere leden mee te laten denken en/of in te zetten als deelnemer aan een klankbordgroep, bij Aedes, bij BZK. We doen nooit een tevergeefs beroep op jullie en we waarderen dat.

We dachten en spraken daardoor mee over onder andere de Evaluatie Woningwet, Betaalbaarheid en beschikbaarheid, Verticaal toezicht, Marktwaardering en het concept Convenant Verbeteren Informatievoorziening Woningcorporatiesector.

Kennisdeling

We organiseerden in 2018 twee goed bezochte Directeurendagen en een themadag.

In april over Verduurzaming, op weg naar CO2 neutraal woningbezit. Met medewerking van Diederik Samsom, Oscar Haffmans van Fooq, Esther Borstlap van Woonborg in Vries en onszelf.

De Kennissessie over P&O kengetallen in juni 2018 werd goed bezocht en inzichten werden openlijk gedeeld.

En jl. oktober over Kan toezichthouden samengaan met vertrouwen en loslaten? De dag werd op ons verzoek vormgegeven door de jonge garde van de corporatiesector. Mohamed Akkouh en Judith Breemer (uit de stal van Talent in Huis) gingen die uitdaging aan en dat werd gewaardeerd.

Vooruitblik 2019

In 2019 bestaan we 20 jaar

Dat laten we niet ongemerkt voorbij gaan. We komen er bij jullie op terug.

In mei 1999 stuurde Benno Munneke (toen: Woningstichting Talma, Hoogezand) een ingezonden brief naar Aedes Magazine. Onder de kop De laatste der Mohikanen. Platform kleine corporaties? vroeg hij zich af “of er binnen Aedes ruimte zou zijn voor en behoefte aan een platform voor de kleinen? En hoe zou dat dan kunnen?”

En daar was duidelijk ruimte voor en behoefte aan. In november 1999 kwam een aantal bestuurders voor het eerste bij elkaar, in Nulde. Een jaar later, in december 2000, telde het Platform voor Middelgrote en Kleine Woningcorporaties 124 deelnemers.

De essentie van de eerste beleidsvisie: “Het MKW als belangenbehartiger van die corporaties die tot het midden en klein bedrijf van de sector behoren. Niet door ons af te zetten tegen groot, maar door erkenning te zoeken voor de veelkleurigheid van de sector.”

Verkenning eigentijdse samenwerkingsvormen kleine corporaties

Nieuwe tijden in de corporatiesector vragen om nieuwe samenwerkingsvormen. Nu is het de vraag op welke gronden welke vorm van samenwerking in 2019 welke meerwaarde biedt. En ongeacht welke vorm van samenwerking (fusie, franchise, netwerk, keten): die meerwaarde moet vooral gevonden worden in meerwaarde voor de ‘klant’.

In 2019 vindt hiertoe een verkenning plaats door zeven collega corporaties. Een samenwerking van het MKW Platform met Stefan Cloudt, organisatieadviseur en onderzoeker / docent aan de Tilburg University.

Ervaringen van deze directeur-bestuurders én hun vragen over samenwerking worden in deze verkenning gecombineerd met wetenschappelijke kennis en inspiratie. En met inzichten van de te bezoeken praktijkvoorbeelden van eigentijdse samenwerking, zoals bijvoorbeeld Broodfonds en Uber.

We houden jullie via onze berichtgeving op de website en onze bijeenkomsten op de hoogte. En dragen er vanzelfsprekend zorg voor dat de opgedane kennis in bredere MKW kring wordt gedeeld.

Bijeenkomsten 2019

Reserveer onderstaande data alvast in de agenda:

Woensdag 6 februari
We beginnen het nieuwe jaar op woensdag 6 februari 2019. Met een themabijeenkomst over governance voor corporaties < 1000 Vhe in samenwerking met Aedes en Aw. Locatie Zaltbommel, inloop vanaf 17.30. Aanvang 18.00u.

Donderdag 11 april en 10 oktober
De directeurendagen vinden plaats op donderdagmiddag 11 april 2019 en donderdagmiddag 10 oktober 2019. Aanvang 12.00, eind 18.00 uur. Te doen gebruikelijk zorgen we voor een anti file-buffet voor wie dat wilt. Van 18.00 tot uiterlijk 19.30 uur.