Het bestuur van het MKW, platform voor woningcorporaties tot 5.000 eenheden, voorziet dat op korte
termijn aanvullende salarisnormen worden vastgesteld die gebaseerd zijn op basis van de Wet
Normering Topinkomens.

Vooruitlopend op deze nieuwe normen doen wij met deze brief een dringend beroep op de NVBW om
haar kanalen te benutten om te voorkomen dat er een onevenwichtige situatie ontstaat, met name bij
corporaties van 6000 eenheden of minder. Wij richten deze brief aan u als belangenbehartiger van de
bestuurders, met als doel aandacht te vragen voor de grote implicaties die de MKW-achterban zal
ervaren.

Lees de brief van MKW Plaform aan NVBW en daarna het antwoord van NVBW.

[gview file=”http://www.mkw-platform.nl/wp-content/uploads/2012-11-22-10-brief-mkw-aan-nvbw.pdf”]

Lees het antwoord van NVBW

[gview file=”http://www.mkw-platform.nl/wp-content/uploads/2012-11-29-7-antwoord-nvbw.pdf”]