Als MKW Platform hebben we eind 2015 graag onze inbreng voor de lange termijnvisie van Aedes geleverd. Nu deze visie op 21 april 2016 ter besluitvorming voorligt op het Aedes congres, merken we op dat de rode draad van onze inbreng in een genuanceerde versie daarin terug te vinden is.
We hebben geen eigen visie geschreven, maar bewust de focus gelegd op een inbreng ten behoeve van de Aedes visie over zaken die ons als MKW-corporaties na aan het hart liggen. Deze inbreng richt zich met name op:

  1. De broodnodige maatschappelijke meerwaarde die de samenleving vraagt.
  2. Een adequate sociale signalering met slagkracht en een menselijke maat.
  3. De noodzaak tot en kracht van lokale verankering.

Onze inbreng treft u onderstaand aan.

Namens het bestuur van het MKW Platform had Wiepke van Erp Taalman Kip, directeur-bestuurder van Woonpalet, zitting in de Aedes klankbordgroep van de lange termijnvisie en was zij scribent voor de bijdrage vanuit het MKW Platform.

Met vriendelijke groet,
namens het bestuur van het MKW Platform,
Corry Keulen, voorzitter

Download (PDF, 501KB)