Onder deze titel verscheen op 28 september jl onderstaand bericht op Aedesnet. Het MKW-bestuur hecht eraan dit bericht nogmaals onder uw aandacht te brengen en spreekt de wens uit dat een van de twee corporatiedirecteuren in de werkgeversdelegatie een MKW’er wordt!

Aedes is op zoek naar twee corporatiebestuurders die namens de werkgevers met de vakbonden onderhandelen over een nieuwe CAO Woondiensten 2011. De werkgeversdelegatie bestaat verder uit drie beleidsmedewerkers van Aedes en staat onder leiding van Jan Boeve, algemeen directeur Aedes. De onderhandelingen starten in december 2010.

Profiel
Geïnteresseerden moeten voldoen aan het volgende profiel:

  • Directeur-bestuurder bij een corporatie (lid van MKW en Aedes).
  • Affiniteit met arbeidsvoorwaarden in ruime zin.
  • Gevoel voor arbeidsverhoudingen en medezeggenschap.
  • Kennis van de CAO Woondiensten.
  • Ervaring met onderhandelingen, zo mogelijk CAO-onderhandelingen.
  • Geniet vertrouwen en heeft gezag bij MKW- en Aedes-leden.
  • Heeft tijd beschikbaar voor voorbereiding, onderhandelingen en afhandeling van het CAO-overleg.
  • Is onafhankelijk, handelt zonder last of ruggespraak en stelt het branchebelang voorop.
  • Teamplayer.
  • Werkt binnen het mandaat van het Aedesbestuur en woont vergaderingen van de Bestuursadviescommissie Arbeidsvoorwaarden Woningcorporaties (BAC) bijals lid van de CAO-onderhandelingsdelegatie.

Aanmelding en vervolg
Geïnteresseerden die zich herkennen in bovenstaand profiel kunnen zich tot 11 oktober 2010 aanmelden. De Bestuursadviescommissie (BAC) bespreekt de aanmeldingen half oktober. Het Algemeen bestuur van Aedes benoemt vervolgens, in overleg met de BAC, in november de twee leden van de onderhandelingsdelegatie. De benoeming geldt voor de duur van het onderhandelingstraject.

Voor meer informatie kunt u terecht bij Charlot Jongerius