mkw5

Om de meerwaarde van de corporatiesector te bewijzen zijn harde eenduidige cijfers een voorwaarde. Tijdens drie ledenbijeenkomsten die Aedes onlangs met PwC organiseerde over de te ontwikkelen Aedes-benchmark, waren alle deelnemers het daar over eens.

Einde aan discussie over cijfers en definities
De maatschappij vraagt om kwaliteit, efficiency en transparantie. Maar de jarenlange discussie over cijfers en definities maakt het inzicht in de prestaties van corporaties lastig, stelt Marc van Rosmalen, van Aedes. De bedoeling is om daar een eind aan te maken. “Want met een gedegen onderbouwing van wat we doen, kunnen we het verschil maken. Juist nu onze reputatie zo onder vuur ligt.”

Eenduidige cijfers voor Aedes-benchmark
Aedes start daarom met de leden, stakeholders als het ministerie, Centraal Fonds Volkshuisvesting, Waarborgfonds Sociale Woningbouw, Kwaliteitscentrum Woningcorporaties Huursector en PwC een traject om de komende drie jaar een volwaardige benchmark te ontwikkelen.

Deze benchmark bestaat uit indicatoren met eenduidige gegevensdefinities, sluit aan bij actuele thema’s en komt tegemoet aan de informatiebehoefte van corporaties en stakeholders. Vooralsnog wordt gestart met de basale bouwstenen bedrijfsvoering en kwaliteit. Op termijn zijn ook andere thema’s toe te voegen.

Corporatie benchmark centrum CBC.
Het geheel wordt opgenomen in het Corporatie Benchmark Centrum (CBC). Om de bestaande sectorinformatie uit Corporaties in Perspectief (CiP) beter te verrijken, vraagt Aedes tussen half juli en half september leden om aanvullende informatie. Het gaat om data over personeelslasten, overige bedrijfslasten, overige bedrijfsopbrengsten en leefbaarheidsuitgaven. Om het u zo gemakkelijk mogelijk te maken wordt een portal ingericht waardoor u snel en eenvoudig te benodigde gegevens kunt invoeren. Tevens is een toelichting op de vragen voorhanden en wordt door Aedes een helpdesk ingericht.

Transparantie, efficiency en sturingsinformatie
Bestuurders en toezichthouders kunnen met behulp van een ‘volwassen’ meerdimensionale benchmark de positie van hun corporatie in de branche vaststellen. Dit is tevens een vertrekpunt voor het realiseren van verbeteringen. Op het brancheniveau is de benchmark een bron van informatie die stakeholders transparantie biedt en Aedes en VTW een basis voor belangenbehartiging.

Brancherapport in november 2014: inspanning leden levert ook wat op
De tijdsdruk is groot; het uitbrengen van een brancherapport in november is cruciaal om mede gezien de huidige discussies de buitenwereld te laten zien dat de sector transparant wil zijn.
Om dit traject te laten slagen, is een sectorbrede participatie van corporaties noodzakelijk. Aedes is er zich van bewust dat een dergelijke uitvraag een inspanning van corporaties vraagt. Daarom zijn alleen die vragen geformuleerd die door leden als cruciaal zijn aangemerkt voor een gezaghebbende vergelijking van prestaties.

Uw eigen benchmarkpositie in beeld
Corporaties krijgen ook iets terug: dit jaar om te beginnen een tweedimensionaal beeld van hun eigen benchmarkpositie in het perspectief van de sector. Van Rosmalen: “Het is van belang dat alle leden meedoen, wij rekenen op uw deelname.”

Informatie en vragen over Benchmarking

In onderstaande pdf vindt u veelgestelde vragen:

[gview file=”http://www.mkw-platform.nl/wp-content/uploads/20140703-presentatie-ledenbijeenkomsten-06-2014.pdf”]