Corry Keulen de derde voorzitter van het MKW Platform. De eerste jaren waren we meer gericht op eigen corporatie thema’s, naar binnen gericht. De laatste jaren veel meer extern gericht. Gevraagd naar hoe ze tegen deze periode aankijkt: ‘Gedurende de eerste periode zijn we nadrukkelijk bezig geweest met cultuur en gedrag. De Woningwet kwam tot stand. Veel procedures, maar vooral de vraag: hoe doen we dat dan? De governance aspecten is één ding, terug naar de bedoeling met al die nieuwe regels is twee.‘ 

‘Vanuit de kracht van klein gaan we als MKW platform steeds zelfbewuster om met de thema’s die van belang zijn voor onze leden en de sector. We merken dat het speelveld qua behartigen van belangen veel weerbarstiger is, want politieker. De kracht van het MKW Platform is dan juist dat we onze eigen weg daarin kiezen: vanuit de praktijk steeds weer duiden wat onze vraagstukken zijn en hoe we dingen doen. In ieder geval in ‘Den Haag’, waar men nog altijd veel te weinig weet van hoe de praktijk eruit ziet’. Maar ook bij Aedes, waar we naast nadrukkelijke deelname aan diverse werkgroepen gevraagd en ongevraagd onze werkpraktijk mee naar binnen brengen.’

Van zelfkritisch intern naar zelfbewust extern

Voortvloeiend uit de Woningwet besteedde het MKW bestuur meer tijd aan belangenbehartiging; vele uren gaan op aan het creëren van een goede signaalfunctie over en weer binnen Aedes. Samen kennis opdoen en verspreiden richting beleidsmakers. ‘Mooi voorbeeld hiervan is het inzicht in accountantskosten en administratieve lasten. Dat gaat nog altijd door, nu in relatie tot de verhuurderheffing en andere Rijksbelastingen. We stemmen af met Aedes, maar we gaan er ook wat bewuster mee om, zelfstandiger. Zichtbaar proberen te maken wat het voor kleine(re) corporaties betekent.’

Vanuit onze eigen kracht

Corry sluit hier aan bij haar voorganger Marinus. ‘We zijn graag die gesprekspartner die Marinus schetst, en we zijn daarin nog zelfbewuster geworden. Vanuit onze eigen kracht. Dicht bij onszelf blijvend. Dat wat een MKW corporatie onderscheidend en authentiek maakt, vooral blijven gebruiken. En dat dan ook landelijk een stem geven, dat vind ik wel de uitdaging.
We willen dat de praktijk inzichtelijk wordt en dat aan de hand daarvan de regels worden gewijzigd. In tegenstelling tot kijken naar de regels en dán de zaken wijzigen; die manier geeft een heel andere, veel meer politiek beladen dynamiek.’

Tijdsgeest en uitdagingen

Corry is ervan overtuigd dat corporaties naar een nieuwe manier van inhoud en werken moeten gaan. ‘We merken aan alles dat het wrikt. Er is spanning tussen centrale regelgeving en lokale, nabije netwerken. De hele verkokering van regels en sectoren. Het gaat niet echt uit van een integrale aanpak, terwijl dat wel beter zou zijn voor mensen. Deze verkokering beperkt iedere sector in zijn handelen, terwijl het vanuit de vraag veel meer dwars door alle sectoren heen zou moeten gaan.’

‘Hoe dat het dan wel moet, dat weet ik ook niet. Wat ik wel weet is, dat we niet vooraf eerst weer alles met regelgeving moeten dichttimmeren. Het zou alvast een mooie stap zijn als we meer projecten kunnen doen die die zuilen doorbreken. De woningwet zou veel meer experimenteer ruimte moeten geven! We moeten niet bang zijn om te experimenteren, waarbij we van zaken die niet goed gaan kunnen leren, in plaats van te bestraffen en te veroordelen.’

Het MKW Platform gaat steeds meer uit van de kracht van lokale samenwerking, waarbij de leden vanuit de nabijheid en vraag van huurders zich steeds meer profileren als lokale netwerk organisatie.

MKW bestuur

Volgens Corry leg je met zelfreflectie en nadenken over waar je het beter en anders kan doen, de maatschappelijke verbinding. Niet door als een Don Quichote vooruit te rennen.
‘We redeneren als bestuur, maar dat herken ik ook sterk in de achterban, vanuit de mens, het individu en de groep. Veel meer dan vanuit de woningen. Woningen zijn het middel. We zijn ons heel goed bewust van onze politieke omgeving, maar zijn niet bezig om daarin te scoren of te pleasen. We mengen ons daarin en willen dat alleen maar doen op een manier die versterkend is aan het debat, niet ondermijnend.
Het MKW bestuur is heel divers, we weten ook redelijk goed de krachten van een ieder te benutten. We doen waar we goed in zijn, en voegen waarde aan elkaar toe. De manier waarop er met elkaar wordt omgegaan. Informeel maar wel kordaat. Daar krijg ik energie van.’

Positie MKW nu?

Het MKW Platform is nadrukkelijk in beeld als netwerk van middelgrote en kleine corporaties. Zowel qua thema’s die worden geagendeerd als qua inzet op belangenbehartiging.

‘We worden als achterban langzaam maar zeker ook diverser; meer vrouwen, wat jonger. En wat ook aardig is, we zijn ons bewust van de kracht van klein, maar óók van die van diversiteit en van jonge talenten. Vandaar ook de samenwerking met Plateau en de jonge profs en trainees.’
Ondanks fusies, waarbij kleine corporaties weggaan, ziet het bestuur dat het lidmaatschap wordt voortgezet. Maar ook dat wat grotere corporatie zich thuis voelen bij het MKW. Het aantal leden is de afgelopen twee jaar dan ook gestaag gegroeid.
‘Dat is mooi en biedt ons als MKW de mogelijkheid om nog meer samen met leden de toekomst verder vorm te geven: eigentijdse samenwerking; lokale netwerker; belangenbehartiger op landelijk niveau en leren van elkaar blijven de komende periode speerpunten in onze aanpak.’