Een hulpmiddel bij de gesprekken over lokaal woonbeleid en prestatieafspraken. En een hulpmiddel bij de ontwikkeling van het prestatieveld betaalbaarheid en beschikbaarheid in de benchmark. Dat is de Lokale Monitor Wonen. Aedes heeft deze samen met de Woonbond en gemeenten (VNG, G4, G32) ontwikkeld: Waar staat je gemeente.

Sociaal-economische cijfers

Dit is een website van de VNG en hun kenniscentrum KING, gevuld met veel meer sociaal-economische cijfers. In de monitor zijn woningmarktgegevens bijeengebracht uit verschillende bronnen (waaronder CBS en WSW) over aanbod, doelgroepen, passendheid, inkomens, woonquotes en betaalrisico’s. Uniek is dat de woningmarktcijfers gekoppeld worden aan inkomensgegevens van het CBS en dat alle data op lokaal niveau (op gemeente- en soms zelfs wijkniveau) worden weergegeven. Uiteraard zijn data niet individueel herleidbaar.

Via het dashboard komt u snel bij de monitor. U kunt op een simpele manier vergelijkingen maken en met de achterliggende openbare database kunt u analyses maken. De onderliggende dataset is te raadplegen en te downloaden. De monitor is vooral bedoeld voor alle gezamenlijke leden van Aedes en kan een hulpmiddel zijn bij de gesprekken over lokaal woonbeleid en prestatieafspraken. Maar de cijfers zijn ook voor anderen te raadplegen; de monitor is namelijk openbaar.

Lokale Monitor Wonen

Op 8 november jl. organiseerde KING een webinar waarin het werken met de monitor werd toegelicht. De webinar is op youtube terug te kijken.

De monitor wordt de komende tijd verder ontwikkeld. Binnenkort zijn er standaardrapportages beschikbaar met kerncijfers (PDF) per gemeente. De monitor bevat nu nog vooral cijfers over woningen van corporaties. De komende jaren wordt hij stap voor stap uitgebreid met cijfers over particuliere huurwoningen en de koopsector.

Benchmark

Het doel van de monitor is anders dan dat van de Aedes-benchmark. Die brengt prestaties van corporaties in beeld. De monitor richt zich op gemeenten en woningmarktregio’s. De data uit de monitor kunnen wel helpen bij de ontwikkeling van het prestatieveld betaalbaarheid en beschikbaarheid in de benchmark. Daarover is in de datasets veel informatie beschikbaar door de koppeling van WSW- en CBS-gegevens op microniveau.

Opmerkingen, suggesties en vragen erover zijn uiteraard welkom. U kunt die mailen naar Rosa Gärtner via r.gartner@aedes.nl 

monitorwonenapeldoorn