”Als MKW bestuur vinden we het belangrijk om onze leden goed te informeren over dit onderwerp en over de plannen die Aedes samen met de sector heeft gemaakt. Vooral ook omdat ICT expertise bij kleinere corporaties vaak buiten de organisatie is belegd en kennis over datastandaarden niet vanzelfsprekend is.” Aldus Bram Lipsch, MKW bestuurslid en directeur-bestuurder Jutphaas Wonen.

Op 10 mei vond er onder leiding van Bram Lipsch een webinar plaats speciaal voor MKW-corporaties. Tijdens het webinar werd aan zo’n 30 leden informatie gegeven over het doorlopen proces, presenteerde Michiel Stornebrink van TNO het advies aan Aedes , en informeerden we onze leden over het besluit dat komend congres voorligt.

Waarom is dit thema belangrijk voor ons als (MKW) bestuurders?

Dat is vrij eenvoudig, aldus Peter Toonen. “Je móet het eigenaarschap over de data willen hebben als corporaties, alsmede kunnen sturen op lagere kosten. Dat laatste kan onder andere door dat standaardisatie leidt tot minder dure koppelingen, minder afhankelijkheid van de leverancier, meer standaardrapportages en efficiënte en snellere processen.” Peter (sinds 1 mei bestuurder bij Omnia Wonen) was deelnemer namens WSN én het MKW Platform aan de Bestuurlijke overlegtafel.

Waarom is datastandaardisatie zo belangrijk?

Zo vroegen we aan Tjapko van Dalen, Directeur-bestuurder KleurrijkWonen en Voorzitter Aedes Regiegroep Datastandaarden

“Welnu, het besef groeit gelukkig dat goede en uitwisselbare data essentieel zijn voor een goede dienstverlening aan huurders en een efficiënte bedrijfsvoering. Evenals de behoefte om besluiten te nemen op basis van feiten; deze zitten nu nog vaak in het hoofd van medewerkers en daarmee ben je erg kwetsbaar als organisatie. Daarnaast zijn deze feiten niet objectief en analyseerbaar ten behoeve van besluitvorming.

Maar ook om sneller te kunnen innoveren; met nieuwe bedrijven voer je daardoor geen enkele discussie meer over welke standaard moet worden toegepast en of je überhaupt een standaard moet toepassen. Discussie is echt old school omdat we werken met partijen die belang hebben bij het in de lucht houden van ‘oude systemen’.”

Woningcorporaties digitaal verbonden

Naast Bram Lipsch schoof Michiel van Wezel aan. Hij is adviseur digitalisering bij Aedes en betrokken bij het project. “Digitalisering wordt steeds belangrijker in de wereld om ons heen. Ook corporaties werken steeds meer digitaal samen; binnen de corporatie, maar ook met andere organisaties. In de sector wordt daarom al jaren gewerkt aan het verbeteren van de datakwaliteit. Denk bijvoorbeeld aan het convenant verbeteren informatievoorziening woningcorporaties, en natuurlijk CORA en VERA.

Om als sector meer de regie te pakken op dit thema is eind 2020 een kwartiermaker (TNO) aan de slag gegaan met een verkenning naar datastandaardisatie. We hebben vanuit Aedes samen TNO in 14 verschillende sessies met corporatiebestuurders, -medewerkers, en -leveranciers input opgehaald en een advies opgesteld met betrekking tot datastandaarden.”

Verbinding met Cora/Vera/Corponet

Tjapko van Dalen vult aan: “Er wordt een samenwerkingsovereenkomst gesloten tussen Vera, Corponet en Aedes. En we coördineren wat er al is, we gebruiken dat en richten ons op implementatie / adoptie. Geldt zowel voor Vera als voor standaarden van buiten de sector. We gaan niet zo zeer iets nieuws organiseren.”

Advies TNO: Professionaliseer data standaarden in de branche

“Tegelijkertijd is er wel een verdere professionalisering nodig om dit goed te laten vliegen. Dat is althans het advies van TNO”  vervolgt Michiel van Wezel.

“TNO adviseert een organisatie die is ingericht volgens BOMOS, een blauwdruk voor inrichting van standaarden-organisaties die in veel andere sectoren gebruikt wordt en die in het rapport nader beschreven wordt. Gebaseerd op BOMOS en wat we in andere sectoren zien, verwachten we toe te groeien naar een team van 10 à 15 man. Het is daarbij natuurlijk zaak dat we die standaarden simpel en toepasbaar houden.

It costs a lot of money to look this cheap zei Dolly Parton ooit. Iets soortgelijks geldt hier ook.”

Aedes Congres 9 juni 2022

Komend verenigingscongres besluiten we met elkaar of we regie in eigen hand nemen

Marijke Kool, directeur-bestuurder Salland Wonen en lid van het Aedes Bestuur: “Datastandaarden zijn essentieel om informatie-uitwisseling tussen en binnen systemen mogelijk te maken. Die standaarden komen er niet vanzelf. Bij het congres kunnen we er voor kiezen om als sector de regie in eigen hand te nemen door te kiezen voor een organisatie die gaat werken aan deze datastandaarden. Dat doen we met onze leveranciers en ketenpartners. Over 3,5 jaar evalueren we en zetten we de volgende stappen. Ook weer in het congres.”

Zie ook de (eerdere) berichtgeving op de Aedes-website.

Presentatie TNO:

Download (PDF, 1.91MB)