huurdersvertegenwoordiging

We kijken terug op een geslaagde najaars Directeurendag op donderdag 8 oktober jl. over het thema “Betrekken huurder”. De conclusie aan het eind van de dag was dat het MKW Platform, samen met Aedes en Woonbond, aan de slag wil met een pilot, die past bij de praktijk van de MKW-corporaties.
De nieuwe Woningwet zet strakke kaders uit, ook over de rol van huurdersorganisaties. Over de achterliggende principes daarvan is geen twijfel. Maar de praktijk is weerbarstiger. Daarover waren aanwezige huurders en corporatiebestuurders het duidelijk eens. Het is en blijft moeilijk om betrokken huurders te vinden voor een geformaliseerde huurdersbelangenvereniging. Dus zonder de afspraken onder de nieuwe Woningwet te willen tarten, pleit het MKW Platform voor (enige souplesse en) een pragmatische aanpak in de praktijk, onder het mom dat een gelegitimeerde mening belangrijker is dan een geformaliseerde structuur. En soms betekent dat, dat je iets anders moet doen dan (alleen) zorgen voor een formele huurdersvertegenwoordiging.

Een warm welkom was er voor de gasten vanuit de huurders(belangen)verenigingen. Zij zorgden er mede voor dat er zich een levendige discussie ontspon. Wat opviel, was dat de meningen niet verdeeld waren tussen huurder en corporatie, maar men zich vooral gelijkelijk opwond over de theorie zoals belegd in de Woningwet versus de gang van zaken in de praktijk van alledag.

Ook een warm welkom was er voor gastsprekers Sylvo Gaastra van de Woonbond en Anne-Marie Frissen van Aedes. Zij reflecteerden op de lopende Aedes-Woonbond pilot naar het versterken van huurdersorganisaties. De insteek van deze pilot is dat huurders recht hebben op een goede verhuurder, maar corporaties ook recht hebben op goede participatie en kritisch tegenspel. Van en met elkaar leren en samen tot een betere invulling van de eigen rol en verantwoordelijkheid komen is belangrijk. Dat klinkt mooi, maar hoe doe je dat precies? Hoe vind je daarbij een organisatievorm die leidt tot (geïnstutionaliseerd) draagvlak? Hoe vind en behoud je capabele mensen? En hoe zorg je ervoor dat je, wellicht ook op andere manieren dan alleen via de huurdersorganisaties, toch in gesprek komt met huurders over relevante thema’s?

Vervolgens passeerden een aantal best practices de revue en door middel van ronde tafels werden deze uitgebreid besproken.
– Goed Wonen Gemert: huurdersparticipatie bij project Komweg. Annemiek de Ridder en Sander Reith
– De Volmacht, Gieten: Huurdersvereniging De Deelmacht. Jaap Boekholt
– Woningstichting Leusden. Bewonersparticipatie op thema’s. Monique Brewster
– Woningbouwvereniging Reeuwijk. De oprichting van een huurdersvereniging. Vincent van Luit
– Tiwos, Tilburg en Berkel-Enschot. Samenwerken met bewoners. Rian Peeters

Deze bijeenkomst leverde ons weer de nodige inzichten op. Een greep uit de oogst van de dag:
– Het benutten van contactmomenten met huurders om hen dan ook meteen kort over andere zaken te bevragen (want zo haal je veel informatie op).
– Themagerichte bijeenkomsten beleggen waarin mensen zich voor beperkte tijd verbinden aan een thema. Bijvoorbeeld één of twee discussiebijeenkomsten met een duidelijk onderwerp, dat spreekt veel mensen aan.
– Mensen persoonlijk benaderen in plaats van ‘algemene oproepen’ plaatsen (ook zeer belangrijk bij het werven van bestuursleden huurdersorganisaties).

huurdersvertegenwoordiging

gelegitimeerde mening

betrekken huurders

huurdersvertegenwoordiging

huurdersvertegenwoordiging