Het zijn vreemde tijden. Het populisme viert hoogtij in de Verenigde Staten en Europa. Zelfs onze minister-president kiest voor deze vorm via een ingezonden brief in de landelijke kranten. Voor onze sector komt dit niet als een verrassing. Wij hebben al tijden te maken met een Minister die zich regelmatig populistisch uitlaat over de corporatiesector. Iets waar wij dagelijks veel last van hebben. Als sector moeten wij ons continue verdedigen. Belangrijke vraag hierbij is echter; wat schieten onze huurders hiermee op? We kunnen beter het gesprek aangaan vanuit kracht.

Lokaal graag geziene partij

Iedereen is het er wel over eens dat corporaties belangrijk werk verrichten. Lokaal zijn wij belangrijke partners en dit wordt gewaardeerd door onze belanghouders. Zo geven huurders aan dat ze zeer tevreden zijn met de lokale corporatie en zijn gemeenten over het algemeen tevreden over de samenwerking die zij met de lokale corporatie hebben.
Binnen het werkgebied van Beter Wonen hebben we samen met onze collega-corporatie en de huurdersvereniging van beide corporaties input geleverd voor de Woonvisie. Op basis van de Woonvisie hebben we de Prestatieafspraken opgesteld. Hiermee is geborgd dat we een gezamenlijke visie hebben en dat we doen wat nodig is voor de gemeente Kampen. Zowel de huurders als de gemeente Kampen geven aan zeer tevreden te zijn over de gemaakte afspraken en de maatschappelijke prestaties die Beter Wonen levert.

Landelijk met argwaan bekeken

Landelijk is het beeld over de sector echter nog steeds slecht. Zelfs huurders en gemeenten, die vrijwel allemaal positief zijn over de eigen corporatie, zijn landelijk kritisch over de sector. Dit kan niet losgezien worden van de wijze waarop de politiek de sector neerzet.

Vakminister boven rekenmeester

Toen ik verleden week (maandag 23 januari 2017, red.) het zorgdebat op tv zag vielen mij elementen op die ook in onze sector spelen. Ook de zorg is tijden neergezet als inefficiënt en ineffectief georganiseerd. Als reactie hierop is net als in onze sector gekozen voor meer regels en meer marktwerking. Het maatschappelijk presteren is naar de achtergrond verdwenen. De ministers tonen zich meer rekenmeester dan volksvertegenwoordiger en zijn enkel trots omdat het regeringsbeleid is uitgevoerd. Maatschappelijk is er echter veel waarde ingeleverd. In de zorgsector zien we nu dat cliënten en medewerkers dit niet meer accepteren. Zij willen ‘vonken in plaats van vinken’ en komen in opstand. Nederland verdient vakministers in plaats van rekenmeesters.

Samen werken aan beter wonen

Het is tijd dat ook wij onze belanghouders weten te mobiliseren. Het is onze taak om als sector huurders en de lokale politiek op te roepen meer invloed uit te oefenen op de landelijke politiek. Er zijn voldoende voorbeelden voorhanden dat het lokaal goed gaat en dat extra regeringsmaatregelen verlammend werken. Ieder euro die via de verhuurdersheffing gebruikt wordt om de landelijke begroting rond te krijgen is een verkapte belastingheffing voor de huurder en beperkt onze mogelijkheden. Huurders kunnen invloed uitoefenen door 15 maart a.s. op de partij te stemmen die voor verantwoord volkshuisvestingsbeleid kiest.

Voor ons allen geldt: laat je stem horen!

Hendrik Hoogenkamp
Beter Wonen IJsselmuiden, bestuurslid MKW