Donderdag 6 oktober jl. tijdens de najaars directeurendag van het MKW Platform kondigden we het de aanwezige leden al aan. Want naar aanleiding van signalen vanuit onze achterban, onderzoeken we graag in hoeverre middelgrote en kleine woningcorporaties een toename aan regeldruk ervaren. Daartoe hebben we in samenspraak met Aedes een korte enquête opgesteld. Deze heeft u vandaag ontvangen.

Wat is jullie ervaring bij de implementatie van de nieuwe regelgeving en de wijzigingen in de bedrijfsprocessen? Kost het u (meer dan voorgaande jaren) moeite en/of geld om overheidsregels na te leven en te voldoen aan eisen die overheid en toezichthoudende instanties stellen? En zo ja, welke onderdelen betreft dat dan?

Op zoek naar de feiten

Door Aedes wordt momenteel ook een uitgebreider onderzoek opgestart naar de administratieve lastendruk. Naast kwalitatieve vragen, wordt ook geprobeerd de lasten kwantitatief te duiden. Zodat Aedes daarover in gesprek kan met ministerie en toezichthouders.

Het onderzoek vanuit Aedes laat echter nog even op zich laat wachten. Daarom hebben we in overleg met Aedes besloten deze korte enquête alvast uit te sturen. En de feedback daar uit te gebruiken om de nulmeting vanuit Aedes meer focus te geven.

Graag vernemen we daarom de feiten. We zouden het daarom zeer op prijs stellen als jullie deze korte enquête invullen.

We sturen de leden van het MKW Platform een beknopte rapportage toe met bevindingen uit deze enquête en waar mogelijk ook eventuele vervolgacties.

Met vriendelijke groet,
Corry Keulen, voorzitter

administratieve-lastendruk-3